6 februari 2024

Ook v.v. DEO woest over collegevoorstel oud-papier inzameling

Een flinke financiële aderlating zal het zijn als na 2024 de opbrengst van het oud-papier  wegvalt bij v.v. DEO. Sinds een aantal jaren verzorgen vrijwilligers van onze vereniging met veel plezier eens per maand het ophalen van oud-papier op in de buurtschappen Dijkhoek en Heure. Tevens zorgen we voor de lediging van de twee papiercontainers bij café-restaurant Kerkemeijer. Het oud-papier vormt inmiddels een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging.

Zoals onlangs ruim in de media onder de aandacht is gebracht, is de gemeente voornemens over te stappen naar een andere systematiek van oud-papier inzamelen. Aangehaalde argumenten daarbij zijn onder meer de stijgende kosten, vergrijzende vrijwilligers en de afnemende opbrengsten voor de ophalende verenigingen.

Graag willen wij in deze korte bijdrage hierop een reactie geven.

In het najaar van 2022 werden wij uitgenodigd voor een breed overleg, waarbij vertegenwoordigers van alle oud-papier ophalende verenigingen als ook de gemeente aanwezig waren. Doel van het onderhoud was enerzijds ervaringen uitwisselen en anderzijds een voorzichtige blik in de toekomst te werpen. Eén van de gemaakte afspraken was dat een afvaardiging van de verenigingen in gesprek zou gaan (en blijven) met de portefeuille houdende bestuurder om samen na te denken over de toekomst van het oud-papier en welke rol de verenigingen hierin zouden kunnen gaan spelen. v.v. DEO had zich hiervoor aangemeld en wilde graag actief betrokken worden in dit proces. Helaas is deze gemaakte afspraak -tot op heden- nooit uitgevoerd. Het bleef stil.          Tot we eind 2023 in de lokale media lazen dat de gemeente in 2024 de huidige systematiek tegen het licht wilde houden om in 2025 met nieuw beleid te komen. Dat tegen het licht houden, is blijkbaar nu reeds gedaan want amper vier weken later bericht de gemeente over een collegevoorstel voor een nieuwe werkwijze.

Wij, als voetbalvereniging, vinden het jammer dat we in dit traject niet zijn meegenomen. Het voorstel is namelijk niet de uitkomst van een participatief traject. De gemeente zegt dat met alle verenigingen is gesproken. Maar op vrijdag 26 januari uitgenodigd worden voor een overleg op 29 januari (het eerste overleg sinds najaar 2022), zet bij ons vraagtekens over de mate waarin hier sprake is van ‘overleg’. Een dag later, 30 januari, is namelijk al uitgebreid te lezen en ook via Nieuwsuitberkelland.nl te zien en te horen dat een nieuw collegevoorstel voor het stoppen met oud-papier inzamelen via de gemeente vanaf 2025, wordt voorgelegd aan de raad.

In de berichtgeving en ook in de argumentatie voor een nieuwe werkwijze worden argumenten aangehaald die we graag vanuit onze optiek hadden aangevuld. Anders dan bij de verenigingen die ophalen met perskraakwagens wegen bij ons de opbrengsten namelijk zeer ruim op tegen de kosten. Ook hebben we geen moeite om telkens voldoende gemotiveerde vrijwilligers te vinden. Voor de sociale cohesie in onze buurtschappen is het juist waardevol, waarbij onze vrijwilligers graag hun steentje bijdragen om buurtgenoten te ontzorgen door hun oud-papier op te halen. Buurtgenoten gunnen de oud-papier opbrengsten van harte aan v.v. DEO!

Een meer integrale en minder eenzijdige afweging door de gemeente van de huidige systematiek was op zijn plek geweest. Zonder de inkomsten van het oud-papier is een forse contributieverhoging namelijk zeer waarschijnlijk, dit met alle mogelijke gevolgen van dien. Jammer alsook verontrustend vinden wij dat dit brede perspectief in geen enkel opzicht aan bod komt in de gemaakte afwegingen voor een nieuwe systematiek voor het ophalen van oud-papier. Kortom, wij voelen ons met dit voorstel onvoldoende gehoord en we betreuren het proces dat -na het overleg in het najaar van 2022- is bewandeld!

Gezamenlijke brief aan college

Naar aanleiding van het opgestelde collegevoorstel voor een nieuwe aanpak van oud papier inzamelen in de gemeente Berkelland en de beperkte communicatie vanuit de gemeente hierover richting ons als betrokken verenigingen hebben wij samen met muziekvereniging Euphonia Eibergen en muziekvereniging Eendracht Haarlo een brief opgesteld die wij de raadsleden en het college willen toesturen. Deze brief wordt gestuurd naar alle verenigingen en scholen die in Berkelland oud papier op halen. Hopelijk wordt deze brief door zo veel mogelijk ‘verzamelaars’ ondertekend.

Wordt vervolgd…

Persbericht op Nieuwsuitberkelland.nl

BERKELLAND – De oud papier halende verenigingen uit de gemeente Berkelland luiden de noodklok. Het voorstel van het college om de oud papier inzameling per 1 januari 2025 over te dragen aan een private partij brengt de verenigingen in grote financiële problemen. Aan de afspraak die eind 2022 is gemaakt om met een afvaardiging van de verenigingen in gesprek te gaan over de toekomst van de oud papier inzameling in Berkelland is geen gehoor gegeven. Afgelopen week werd er tijdens een last minute ingelaste vergadering door wethouder van der Noordt meegedeeld dat de inzameling per 01-01-2025 stopt. Over een oplossing voor de desastreuse uitwerking die dit heeft op de verenigingen is nog niet nagedacht.

50 jaar
Al meer dan 50 jaar zamelen verenigingen in Berkelland het oud papier in. Al jaren ontvangen de verenigingen een gegarandeerde prijs per kilogram papier die ze inzamelen. De gemeente betaalt de kosten voor de containers. Als de papierprijs hoger is dan de gegarandeerde prijs kost de inzameling niets, is het lager dan kost het de gemeente geld. Door de dalende prijs van papier moet er vaker geld bij. Bovendien zijn er witte vlekken in de gemeente waar geen papier gehaald wordt. “We staan best open voor de argumenten die de gemeente heeft, aldus Ronald Schutte van vv DEO, maar we zijn nooit betrokken geweest bij de plannen en dat was wel de afspraak. We mogen in de lokale media lezen dat de gemeente in 2024 de plannen tegen het licht gaat houden en amper 4 weken later ligt er een college voorstel voor een nieuwe werkwijze.”

Verbaast
Ook Erwin Wunnekink van Muziekvereniging Eendracht Haarlo verbaast zich over de botte manier waarop omgegaan wordt met de verenigingen. “Dat oud papier minder waard wordt heeft niets te maken met het feit dat je dan moet stoppen met inzamelen door verenigingen. Ook als een private partij inzamelt kost het de gemeente geld. Een kraakwagen kost al snel €100 per uur, blauwe containers kosten geld, ik kan me niet voorstellen dat de gemeente met een private partij goedkoper uit is”.

Basis
Voor de verenigingen zijn de inkomsten een belangrijke basis voor vaste kosten. “Als we moeten stoppen met papierinzameling worden we binnen een jaar geconfronteerd met een enorm begrotingstekort die we nooit zo snel kunnen opvangen, aldus Rutger Harbers van Euphonia Eibergen. Dat betekent een contributie verhoging van honderden euro’s. Papier inzamelen, daar werken we hard voor! Het is geen subsidie potje. Je wordt als vereniging na 50 jaar gewoon aan de kant gezet en het college zegt: red je ermee.”

Oplossing
Unaniem roepen de verenigingen dan ook op om eerst met een goede oplossing te komen voor er onomkeerbare keuzes gemaakt worden voor een nieuwe manier van inzamelen. Dat de oplossing moet bijdragen aan zo laag mogelijke kosten voor de gemeenschap moet daarbij zeker een uitgangspunt zijn. En als dat betekent dat de verenigingen een kleinere rol krijgen, dan moet er een oplossing komen waarbij de verenigingen ook de tijd krijgen het verlies aan inkomsten op te vangen.