Algemene ledenvergadering v.v. DEO

Aanvang 20:00 uur              Sportpark Dijkhoek

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Goedkeuring notulen 2021

3. Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag penningmeester

5. Begroting 2022-2023

6. Vaststelling contributie 2022-2023

7. Verslag kascommissie

8. Verkiezing nieuwe kascommissie

8. Bestuursverkiezing Afredend, niet herkiesbaar: voorzitter André Baks

9. Rondvraag

10. Sluiting

Toelichting:
Wij zijn voornemens een nieuwe bestuursvorm aan te nemen en zijn hiervoor nog op zoek naar 3 enthousiaste bestuursleden. Tijdens de vergadering geven wij hier meer informatie over. Wanneer je interesse hebt voor een plaats in het bestuur kan je vooraf contact opnemen met Aline Pot (secretaris@vvdeo.nl).
De notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 20 september 2021 zijn per e-mail op te vragen bij Aline Pot (secretaris@vvdeo.nl).

Graag tot 26 september!

Bestuur v.v. DEO